Yazılarım · 4 Ocak 2013

“Ulusal Tasarruf Eğilimini Artırmanın Ekonomi Politiği”

Prof. Dr.Havva TUNC            31.01.2013

 

Bireysel Emeklilik Sistemi, Bireysel Sağlık Sigortası, Leasing, Factoring, Mortgage  gibi uluslararası finans kuruluşların  fonksiyonları; ulusal  tasarrufları artırabilmek ,finansal piyasaların gelişimine ivme verebilmek, fon arzı yaratabilmek  ve sermaye birikimini sağlamak  olarak  özetlenebilir. Ulusal tasarruf  ve sermaye birikim eğilimdeki artış, ekonominin gelişimi için önemlidir.

Gelişmiş ekonomiler, sermaye birikimini gerçekleştirmiş tasarruf eğilimi yüksek piyasalar olup bu finans kuruluşların piyasadaki varlıkları oldukça eskidir. Türk finans piyasasında faaliyette bulunan ve/veya bulunacak olan bireysel emeklilik sistemi, sağlık sigortası, mortgage gibi finans şirketlerinin Türkiye Ekonomisinde fonksiyonlarını yerine getirebilmesi uluslararası piyasalardaki yapılanmaya benzer yapılanma göstermesi ile olasıdır.

Türk finans piyasasındaki Bireysel Emeklilik Sistemi, Sağlık Sigortası Leasing, Factoring, Mortgage gibi kuruluşlar gelişmiş ülke ekonomi piyasalarından farklı olarak bankaların bünyesinde  yapılanmış ve/veya yapılanmakta olup onların bir yan kuruluşudur.

2013 ocak ayı itibarıyla yeniden yapılanan bireysel emeklilik sisteminin ekonomide hedeflenen tasarruf eğilimi ve sermaye birikimi artırıcı etkisi çalışmanın odak noktasıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) bir yatırım aracı olup hane halkının(yatırımcının) küçük ve/veya büyük birikimlerini gelir elde edecek alanlara yatırım yaparak gelir  elde ettiği bir sistemdir. Diğer bir deyişle tüketiciler birikimlerini, doğrudan doğruya bir finans kuruluşuna (banka) yatırım yapar gibi, BES hizmeti veren kuruluşa yatırır. Ve yasada belirlenen koşullar (giriş, çıkış vs) çerçevesinde  hane halkının birikimi para ve finans piyasalarında gelir getirecek  özel, tüzel ve kamu kurum ve kuruluşlarına plase edilerek yatırımcının gelir elde etmesi sağlanır. Bireysel emeklilik sisteminin diğer yatırım araçlarından tek farkı, adından da anlaşılacağı üzere, yatırımcının yasada belirlenen süre sonunda emekli olmasıdır. Ve yatırımcının kendi isteği doğrultusunda sistemle olan ilişkisi devam edebileceği gibi sonlanabilmektedir. Diğer bir deyişle,yatırımcının sistemle olan ilişkisinin sürmesinin anlamı  ya emekli olması ve her ay belirli bir gelirin(emekli aylığı) sistem tarafından kendisine ödenmesidir ya da belli bir süre sonunda BES adı altında yapılan yatırımın ana para ve getirisiyle alınıp sistemden çıkılmasıdır.

Türkiye Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan düzenlemeyle, devlet bireysel priminin yüzde 25’ini hane halkları yerine sisteme ödemektedir. Devletin  prim şeklinde olan desteği, ulusal tasarruf eğilimini gelişmiş ülke düzeyine çekebilmek içindir.Gerçekten, bu destek toplumsal tasarruf eğilimini artırır mı? Ulusal tasarruf eğilimini gelişmiş ülke düzeyine çeker mi? Sorusuna kesin bir cevap verebilmek oldukça zordur. Sorunun cevabının evet olabilmesi için % 25’lik prim desteğinin yeterli olup olmadığı, uygulamanın nasıl olacağı sorusuna verilecek cevaplar belirleyecektir. Yani, bireysel emeklilik sistemine devletin bireysel primin yüzde 25’ini sisteme ödemesi şeklinde olan desteği dışında sistemin işleyişi,  sisteme giriş ve çıkış kuralları ve yatırımdan alınacak paylar etkili olacaktır.

Bireysel emeklilik sistemine giriş olduğu gibi birde çıkışı vardır.O zaman girişte alınan % 25 desteğin, sermaye birikimini yaratmada, ne kadar etkili olacağını, tek başına belirleyememektir. Sistemden çıkış ve sistemin uygulanışı oldukça önemlidir. Bireysel emeklik sistemine giren hane halkı(yatırımcı) bunun bir yatırım olduğu ve yapmış olduğu yatırım sonucunda hangi aralıklarla kazançtan pay alacağını ve bu payın ne kadar olacağı tahminine göre karar verecektir.Ve  sistemden çıkmak istediğinde bunun mümkün olup olmayacağını, kazanç ve kayıplarının ne olacağını ve de verilen kazancın sisteme girerken kendisine söylenenle örtüşmediğinde veya beklentileri gerçekleşmediğinde sistemden çıkış koşullarının neler olduğunu bilmek isteyecektir.Ve ona göre yatırım yapıp yapmayacağına karar verecektir.

Hane halkının(yatırımcılar) yapmış olduğu yatırımdan en az 3 yıl pay alamayacağı ancak 3.yılın sonunda çıkmak isterse % 15, altıcı yılın sonunda % 35 , 10 yılın sonunda 56 yaşın altında olanın % 60, 56 yaşın üstünde olan tamamını alabilecektir.Ve daha da önemlisi 3 yıldan önce sistemden çıkmak isteyen verilen yüzde 25’lik destek ve ana para kazancı alamayacağı sadece ana parasını alabilecek şekilde düzenlenmiştir. Diğer taraftan devletin vermiş olduğu % 25 destek primiyle hedeflenen tasarruf eğiliminin  gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 2013 sonunda yaratılacak fon miktarına bakıp söyleyebiliriz. Şimdilik kesin bir şey söylemek oldukça zor olmakla beraber Türk finansal piyasanın mevcut yapısına ve hane halkının gelir düzeyine bakarak iyimser olmak olası değildir. Şu anda sistemde bulunan fon miktarı 20,1milyar Dolar ve sistemde bulunan yatırımcı sayısı 3.1 milyon kişi olup 2013’te sisteme 500 bin kişinin katılacağı 2013 yılının sonunda toplam 3.6 milyon kişinin BES’de yer alacağı tahmin edilmektedir. Devletin 2013 bütçesinde  BES’e ayırdığı katkı miktarı 1.25 milyar liradır.

Bütün bu yasal düzenlemeler dışında ,bireysel emeklilik sisteminin başarılı olabilmesi yani  ulusal tasarruf eğiliminin artırılabilmesi, BES adı altında toplanan fonların yatırım yapılabilecek alanlara aktarılmasını sağlayacak bir para ve finans  piyasasının varlığı ile olasıdır. Daha açıkça ifade edilirse, para ve finans piyasasının varlığı yeterli olmayıp finansal piyasanın gelişmiş ve derinleşmiş olması yanı sıra finansal enstrümanların çokluğu  oldukça önemlidir.

Finans piyasası gelişmemiş, denetim ve kontrolün yüksek olduğu Türk finans piyasasında finansal enstrümanların sınırlılığı yani derinleşmenin gerçekleşmemesi Türkiye Ekonomisinde bireysel emeklilik sisteminin gelişmesine bir engeldir. Bunun yanı sıra,bireysel emeklilik sisteminin yapılanması uluslararası finans şirketleri niteliğinde olmayıp bankaların bünyesinde  yapılanmış bir yan kuruluşu niteliğinde olması da gelişim önünde engeldir.

Hane halkının büyük bir kısmının kayıt dışında olduğu ve faiz geliriyle yaşamını sürdürdüğü  bir ekonomide(T.Ekonomisi) sermaye birikimini, mevcut bu koşullar altında bireysel tasarruf eğilimini artırmak için yapılacak düzenlemelere, Bireysel Emeklilik Sistemine verilen desteğe  umut bağlamak gerçekçi olmadığı gibi hane halkının davranış eğilimleri ile de uyumlu değildir.

Bireysel emeklilik dışında birinci örnek olarak,  Sağlık Sigortasına baktığımızda; sağlık sigortası düzenlemesinde  ağız ve diş sağlığının sağlık sigorta kapsamı dışında bırakıldığı görülmektedir.  ABD, İngiltere gibi ülkelerde ise ağız ve diş sağlığının sağlık sigortası kapsamında olduğu hatırlanırsa yaşam sigortasının neden gelişemediği anlaşılabilir. Zira, sigortacılık riskin fiyatlanması olduğuna göre örneğimizdeki ağız ve diş sağlığı Türk hane halkının sağlık yapısına göre fiyatlanmalıdır. Her şeyin bir fiyatı ve riski olduğu unutulmamak kaydıyla sigortalamanın yapılması gerekmektedir. Diğer bir örnek olarak, ipoteğe dayalı kredi sistemine göre ev sahibi olma uygulaması olan Mortgage verilebilir. Mortgage kuruluşları,Türk Finans piyasasında bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bankaların bünyesinde bulunan alt şirketi olarak yapılanması yanı sıra verilen mortgage kredisinin gerek kredi ve peşinat miktarı gerekse kredinin vadesi itibarıyla gelişmiş piyasalardan ayrışmaktadır.

Sonuç olarak, Leasing, Factoring, Mortgage, Sağlık Sigortası ve ana konumuz olan Bireysel Emeklilik Sistemi gibi  uluslararası finansal kuruluşların Türkiye Ekonomisinde fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve  Türk finans piyasasında hedeflenen gelişmeyi gerçekleştirebilmesi, iç piyasadaki düzenlemelerin gelişen piyasalardaki düzenlemelerle benzer yapılanmasıyla olasıdır. Yapısal olmamak kaydıyla ufak ayrışmaların olabileceği de göz ardı edilmemelidir.