Yazılarım · 26 Mart 2014

“Kalkınma Göstergeleri-2012-2013”

Havva TUNÇ 26.03.2014

Türkiye İstatistik Kurumu, kalkınma göstergeleri ile ilgili çalışmalarını 2007 yılından itibaren, Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (Eurostat) belirlediği kalkınma göstergeleri listesini dikkate alarak yürütmektedir. Eurostat kalkınma göstergeleri, sosyo-ekonomik kalkınma, tüketim ve üretim, sosyal içerme, demografik değişim, halk sağlığı, iklim değişikliği ve enerji, ulaştırma, doğal kaynaklar, küresel ortaklık ve iyi yönetişim olmak üzere on konu başlığı altında toplam 132 göstergeyi içermektedir. Bu haber bülteni ile on konu başlığı altında ülkemiz için hesaplanan 96 gösterge, tanımları ile birlikte verilmiştir.

Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2012 yılında ‰9,2 oldu

Ar-Ge Harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2011 yılında ‰8,6 iken, bu oran 2012 yılında ‰9,2 olarak hesaplandı.

İstihdam oranı 2013 yılında %53,4 olarak gerçekleşti

İstihdamda olan 20 ile 64 yaş arası nüfusun aynı yaş grubundaki toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilen istihdam oranı 2012 yılında %52,8 iken, 2013 yılında %53,4’e ulaştı. 2013 yılında istihdam oranı kadınlarda %31,8, erkeklerde ise %75,3 oldu.

Yaşlılar için istihdam oranı 2013 yılında %31,5 olarak hesaplandı

İstihdamda olan 55-64 yaş arası kişi sayısının, aynı yaş grubundaki toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilen yaşlılar için istihdam oranı 2012 yılında %31,9 iken, bu oran 2013 yılında %31,5 oldu. Yaşlılar için istihdam oranı 2013 yılında kadınlarda %18,2, erkeklerde ise %45,2 olarak hesaplandı.

Toplam nihai enerji tüketimi 2012 yılında 89 008 bin tep olarak gerçekleşti

Toplam nihai enerji tüketimi 2011 yılında 86 952 bin tep (bin ton petrol eşdeğeri) iken, 2012 yılında 89 008 bin tep oldu. Sanayi sektörü enerji tüketimi 2012 yılında 30 382 bin tep ile nihai enerji tüketiminin %34,1’i oldu. Ulaştırma sektörü enerji tüketimi ise 20 767 bin tep ile nihai enerji tüketimi içinde %23,3 paya sahip oldu. Konut ve hizmetler sektörünün enerji tüketiminin, toplam enerji tüketimi içindeki payı, 31 517 bin tep ile %35,4, tarım sektörünün tüketiminin payı ise 1 952 bin tep ile %2,2 oldu.

Enerji bağımlığı 2012 yılında %74, 3 oldu

Bir ekonomideki enerji ihtiyacının ne kadarının ithalatla karşılandığının göstergesi olan enerji bağımlılığı 2011 yılında %71,6 iken, 2012 yılında %74,3 değerine ulaştı. Brüt nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların oranı 2012 yılında %10, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik oranı ise %27 olarak gerçekleşti.

Ulaştırmada tüketilen toplam enerji miktarı 2012 yılında 20 471 bin tep oldu

Karayolu ulaştırmada tüketilen enerji miktarı 2012 yılında 18 525 bin tep olarak hesaplandı. Bu değer 2012 yılında demiryolunda 160 bin tep, yurtiçi havacılıkta 1 258 bin tep, yurtiçi denizcilikte ise 528 bin tep oldu.

Maddi yoksunluk oranı 2012 yılında %59,2’ye düştü

Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve belirlenmiş 9 maddeden en az 4 tanesini karşılayamama ya da mahrum olma durumunu tanımlayan “maddi yoksunluk” oranı 2011 yılında %60,4 iken 2012 yılında %59,2 olarak hesaplandı. Yoksulluk riski altında bulunan nüfus oranı ise 2012 yılında %22,7’ye düştü. Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan, son yılda ve önceki üç yıldan en az ikisinde yoksulluk riski altında olanlar olarak tanımlanan sürekli yoksulluk oranı ise 2012 yılında %16 oldu.

Eğitim ve öğretimden erken ayrılanların oranı 2013 yılında %37,6 oldu

Eğitim ve öğretimden erken ayrılanların oranı 2012 yılında %39,6 iken, bu oran 2013 yılında %37,6’ya düştü. Eğitim ve öğrenimden erken ayrılanlar oranı 2013 yılında kadınlarda %40, erkeklerde ise %35 oldu. 2012 yılında %3,2 olan hayat boyu öğrenme oranı 2013 yılında %3,9’a ulaştı.

Doğumda beklenen yaşam süresi 2013 yılında 76,9 yıl olarak tahmin edildi

Doğumda beklenen yaşam süresi 2012 yılında 76,8 yıl iken, 2013 yılında 76,9 yıl oldu. Doğumda beklenen yaşam süresi 2013 yılında kadınlar için 79,2 yıl, erkekler için ise 74,7 yıl olarak tahmin edildi. 65 yaşında beklenen yaşam süresi 2012 yılında 15,1 yıl iken, 2013 yılında 15,2 yıl oldu.

Resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı 2012 yılında %0,32 oldu

Resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı 2011 yılında %0,17 iken, 2012 yılında %0,32 değerine yükseldi. 2011 yılında 17,2 ABD doları olan kişi başına resmi kalkınma yardımı, 2012 yılında 33,7 ABD dolarına yükseldi.

Bireylerin e-devlet kullanım oranı 2013 yılında %41,3 olarak hesaplandı

İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı 2012 yılında %45,1, 2013 yılında ise %41,3 oldu.